banner11

banner4

        การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยมนุษย์ใช้ภาษาเป็นสื่อในการส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมีอากาศเป็นตัวกลาง ซึ่งในภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนั้น จะต้องมีข้อตกลงกันว่าแต่ละสัญลักษณ์ หรือคำพูด แทนหรือหมายถึงสิ่งใด มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การใช้สัญญาณควันไฟของชาวอินเดียแดง หรือการใช้ม้าเร็วในการส่งสาส์น จนกระทั่งพัฒนามาเป็นการใช้โทรเลข วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
     
ความหมายของการสื่อสารข้อมูล เกิดจากคำสองคำ คือ การสื่อสาร (Communication) ซึ่งหมายถึง การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง และคำว่าข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ [17] ซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปตัวเลข 0 หรือ 1 ต่อเนื่องกันไป ซึ่งเป็นค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ นั่นคือการสื่อสารข้อมูลหมายถึง การส่งเนื้อหาที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสองที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นับว่ามีประโยชน์ในการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มาก แต่เดิมหากเราต้องการนำข้อมูลไปให้เพื่อนก็จะใช้วิธี Copy ไฟล์ข้อมูลใส่ลงในแผ่นดิสก์ไปให้เพื่อน หรือหากเราไม่มีเครื่องพิมพ์ (Printer) ก็จะต้อง Copy ไฟล์ข้อมูลไปพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้ง Printer เอาไว้ ถึงแม้วิธีการแบบนี้ยังสามารถใช้ได้ดี แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการสำหรับนักคอมพิวเตอร์มือสมัครเล่น ในปัจจุบันหากมีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน จะทำให้สามารถส่งไฟล์ข้อมูลไปให้เพื่อนจากเครื่องได้เลย หรือจะสามารถสั่งพิมพ์งานได้ด้วย
       การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ด้วยสายเคเบิ้ล โดยมี Adapter Card และ Software ช่วยทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์อื่นร่วมกันได้ เช่น หากในโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ต้องการทำให้สามารถใช้งาน Printer เพียงตัวเดียวกันได้ เราก็ต้องการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ระบบเครือข่ายของเราสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายอื่นได้อีกด้วย

คู่มือการใช้งาน
ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน
     7TaRqeAbc2วามรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
     7TaRqeAbc2 ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน Internet และโปรแกรม Web browser
     7TaRqeAbc2 ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Dev C++

ขั้นตอนการใช้บทเรียน
     7TaRqeAbc2 ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Web browser แล้วเข้า URL ที่ http://www.kruratchaneekorn.com
    7TaRqeAbc2 ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
     7TaRqeAbc2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
     7TaRqeAbc2 ศึกษา เนื้อหา อย่างเข้าใจก่อนการทำกิจกรรม
     7TaRqeAbc2 ทำกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมตามลำดับจนครบทุกชุด ด้วยความตั้งใจมีสมาธิในการทำงานทุกครั้ง
     7TaRqeAbc2 ถ้านักเรียนมีปัญหาข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ถามครูทันที
     7TaRqeAbc2 เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมครบตามจำนวนข้อ ในแต่ละกิจกรรมให้กด ส่ง หรือ SUMIT เพื่อเป็นการส่งงานให้กับครู
     7TaRqeAbc2 เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อตัวเลือก ตอบ จำนวน 20 ข้อ โดยทำแบบออนไลน์ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม ส่ง หรือ SUMIT
     7TaRqeAbc2 นักเรียนสามารถตรวจดูคะแนนได้ กลังจากกดส่งแบบทดสอบแล้วให้คลิกที่ดูคะแนน
                  

ข้อปฏิบัติสำหรับครู
    7TaRqeAbc2 ครูจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
    7TaRqeAbc2 ครูสาธิตการเข้าเว็บไซต์  
    7TaRqeAbc2 ใช้โปรแกรม web browser เปิด URL ที่  http://www.kruratchaneekorn.com
   7TaRqeAbc2 ครูชี้แจงนักเรียนตามคำชี้แจงสำหรับนักเรียน กำกับนักเรียนให้ปฏิบัติตามคำชี้แจงสำหรับนักเรียน
    7TaRqeAbc2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับ การเขียนโปรแกรมภาษาซี รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 (ง33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร


 

balloons with gift box vector 175624 krtnn 5 balloons with gift box vector 175624