1363780540

จุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง  ตัวแปรอาร์เรย์ (Array)


1. จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรอาร์เรย์ได้  
   1.2  นักเรียนสามารถอธิบายตัวแปรอาร์เรย์แต่ละแบบได้
   1.3  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของตัวแปรอาร์เรย์

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
   พฤติกรรมด้านสติปัญญา(พุทธิพิสัย)(K)
   2.1  นักเรียนอธิบายความหมายของ ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) ได้
   2.2  นักเรียนบอกรูปแบบของ ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ ได้

   พฤติกรรมด้านทักษะ(ทักษะพิสัย) (P)
   2.3  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 1มิติ ได้
   2.4  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาซีโดยใช้ ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) 2 มิติ ได้
   2.5  นักเรียนสามารถกำหนดค่าให้กับ ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) ได้

   พฤติกรรมด้านเจตคติ (จิตพิสัย) (A)
   2.6  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนเรื่องตัวแปรอาร์เรย์ 

 

 

 

1363780540