array

 krtnn 9
ตัวแปรอาร์เรย์ ( Array) 
    ตัวแปรอาร์เรย์ ( Array) หรือตัวแปรชุด เป็นโครงสร้างข้อมูล ( Data Structure) ทำหน้าที่ในการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำ โดยแบ่งเนื้อที่ขนาดหน่วยความจำตามที่ระบุขนาดหน่วยความจำในตัวแปรของอาร์เรย์ เพื่อเก็บข้อมูลแต่ละช่องของขนาดหน่วยความจำ เมื่อต้องการเรียกใช้หรือจัดเก็บเพียงระบุตำแหน่งของข้อมูลในอาร์เรย์ ( Array) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ตำแหน่งของข้อมูล เช่น salary[0], salary[1]…salary[4] เป็นต้น
    จากการที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษารูปแบบของการประกาศตัวแปร และทดลองเขียนโปรแกรมเริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้วนั้น จะพบได้ว่าเมื่อต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมากผู้เขียนจะต้องประกาศตัวแปรเป็นจำนวนมาก เช่น อยากเก็บข้อมูลรายได้ของพนักงานจำนวน 5 คน ก็ต้องประกาศตัวแปร salary1, salary2,…, salary5 เพราะถ้าต้องการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ชุด แต่ตัวแปร salary เพียงตัวเดียว จะทำให้ค่าเดิมที่เคยเก็บสูญหายไป ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนในการทำงาน
    ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) หรือตัวแปรชุด เป็นโครงสร้างข้อมูล ( Data Structure) ทำหน้าที่ในการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำ โดยแบ่งเนื้อที่ขนาดหน่วยความจำตามที่ระบุขนาดหน่วยความจำในตัวแปรของอาร์เรย์ เพื่อเก็บข้อมูลแต่ละช่องของขนาดหน่วยความจำ เมื่อต้องการเรียกใช้หรือจัดเก็บเพียงระบุตำแหน่งของข้อมูลในอาร์เรย์ (Array) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ตำแหน่งของข้อมูล เช่น salary[0], salary[1],…, salary[4] เป็นต้น ซึ่งประเภทตัวแปรอาร์เรย์ มีดังนี้
    
• อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimension Array)
    • อาร์เรย์ 2 มิติ (Two Dimension Array)
    • อาร์เรย์ 3 มิติ (Three Dimension Array)
    เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้กำหนดให้สอนพื้นฐานการใช้งานภาษาซีเท่านั้น จึงขอกล่าวถึงเพียงแค่ อาร์เรย์ 1 มิติ และ 2 มิติเท่านั้น ส่วนอาร์เรย์ 3 มิติ ผู้ศึกษาสามารถศึกษาต่อไปได้ในระดับที่สูงขึ้น หรือจะทำการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในภายหลังได้ 
 
krtnn 9 ชนิดของ อาร์เรย์ ( Array)
    
• อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimension Array)
    
• อาร์เรย์ 2 มิติ (Two Dimension Array)
    
 อาร์เรย์ 3 มิติ (Three Dimension Array)

bb21. อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimension Array)
   
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งชี้ตำแหน่งโดยอ้างอิงแถว (Row) ซึ่งตัวบ่งชี้ตำแหน่งจะเริ่มต้นที่ 0 และมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

data _type array _ name [row];

   รูปแบบอาร์เรย์ 1 มิติ

   
ความหมาย
    
data _type   ประเภทของชนิดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
   
array _ name    ชื่อของอาร์เรย์ที่ต้องการ
    
row       จำนวนแถวของอาร์เรย์ที่ต้องการจองในหน่วยความจำ
                    
    
ตัวอย่าง    
[0] [1] [2] [3] [4] 11 12 13 14 15 

[0] [1]   [2] [3] [4]
11 12 13 14 15

ตัวแปรอาร์เรย์แบบ 1 มิติ
  
จากตัวอย่าง จะเป็นการกำหนดชนิดข้อมูลแบบจำนวนเต็ม int โดยที่   
  [0] จะเป็นตำแหน่ง Index ที่ 0 ซึ่งมีข้อมูล คือ 11  
  [1] จะเป็นตำแหน่ง Index ที่ 0 ซึ่งมีข้อมูล คือ 12  
  [2] จะเป็นตำแหน่ง Index ที่ 0 ซึ่งมีข้อมูล คือ 13  
  [3] จะเป็นตำแหน่ง Index ที่ 0 ซึ่งมีข้อมูล คือ 14  
  [4] จะเป็นตำแหน่ง Index ที่ 0 ซึ่งมีข้อมูล คือ 15  
        
  รูปแบบ   

  Type varName [k]={value);  

  โดยที่   

  Type เป็นชนิดข้อมูล   
  varName เป็นชื่อตัวแปร   
  k เป็นขนานของตัวแปร   
  value เป็นข้อมูล   
  จากข้อมูลด้านบนสามารถเขียนเป็นตัวแปรอาร์เรย์ได้ดังนี้   
  int a[]={11,12,13,14,15};  
  ถ้าต้องการแสดงข้อมูลตำแหน่งใดๆก็สามารถกำหนดได้