1

จุดประสงค์การเรียนรู้  เรื่อง คำสั่งเงื่อนไข

1. จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไข  
   1.2  นักเรียนอธิบายคำสั่งเง่ือนไขแต่ละประเภทได้
   
   1.3  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคำสั่งเงือนไข

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
   พฤติกรรมด้านสติปัญญา(พุทธิพิสัย)(K)
   2.1  นักเรียนอธิบายความหมายของคำสั่งเงื่อนไขได้
   2.2  นักเรียนบอกรูปแบบและลักษณะของคำสั่งเงื่อนไขได้  

   พฤติกรรมด้านทักษะ(ทักษะพิสัย) (P)
   2.3  นักเรียนสามารถแยกประเภทของคำสั่งเงื่อนไขได้
   2.4  นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้คำสั่ง if กับ if else

  พฤติกรรมด้านเจตคติ (จิตพิสัย) (A)
   2.5  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเงื่อนไขได้
   2.6  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคำสั่งเงือนไข1