codition

1386040505 คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข (Conditional Statement) 
     รูปแบบการตัดสินใจในการทำงานหรือทางเลือกที่จะต้องมีการตัดสินใจเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปรียบได้กับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น คุณจะอาบน้ำหรือทานข้าวก่อนไปทำงาน คุณจะขับรถหรือนั่งรถโดยสารไปเรียนหนังสือ เป็นต้น โดยทางเลือกในการทำงานจะมีอยู่ 2 เงื่อนไข คือ ทางเลือกที่เป็นจริง และทางเลือก   ที่เป็นเท็จ ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีทางเลือกเพื่อประมวลผลหรือ  กระทำการใด ๆ เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

1386040505 คำสั่งเพื่อการกำหนดเงื่อนไข
          ฟังก์ชัน  if (เงื่อนไขทางเลือกเดียว)
          ฟังก์ชัน if...else (เงือนไขสองทางเลือก)
          ฟังก์ชัน if - else - if (เงือนไขหลายทางเลือก)
          ฟังก์ชัน switch (ทางเลือกหลายทางเลือก)

1386040505 ฟังก์ชัน if (เงื่อนไขทางเลือกเดียว)
     ฟังก์ชัน if (เงื่อนไขทางเลือกเดียว) เป็นการสร้างทางเลือกโดยการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริงให้ประมวลผลตามคำสั่งที่กำหนดไว้ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

    if (condition)
    {
    statement;
    }

รูปแบบฟังก์ชัน if
จากรูปแบบของฟังก์ชัน if มีรายละเอียดดังนี้
  - Condition นิพจน์หรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อตรวจสอบ
  - Statement ประโยคคำสั่ง

1386040505 ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก)
    ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือก  โดยการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริงให้ประมวลผลตามคำสั่งที่ต้องการหลังคำสั่ง if หรือหากเงื่อนไขที่ได้เป็นเท็จก็ให้ประมวลผลหลังคำสั่ง else ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

1386040505 ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก)
     ฟังก์ชัน if…else (เงื่อนไขสองทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือก  โดยการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริงให้ประมวลผลตามคำสั่งที่ต้องการหลังคำสั่ง if หรือหากเงื่อนไขที่ได้เป็นเท็จก็ให้ประมวลผลหลังคำสั่ง else ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

     if (condition)
     {
     statement;
     }
     else
     {
     statement
     }

1386040505 ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก)
     ฟังก์ชัน if-else-if (เงื่อนไขหลายทางเลือก) เป็นการสร้างทางเลือกโดยการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้ามีทางเลือกหลายทาง โดยถ้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริงให้ประมวลผลตามคำสั่งที่ต้องการหลังคำสั่ง if ถ้าหากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ ต่อไปหลังคำสั่ง else if เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนดไว้ก็จะประมวลผลในคำสั่งช่วงนั้น หรือหากเงื่อนไขที่ได้เป็นเท็จก็ให้ประมวลผลหลังคำสั่ง else ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

          if (condition)
          {
          statement;
          }
          else if (condition)
          {
          statement;
          }
          else
          {
          statement;
          }