1


จุดประสงค์การเรียนรู้
  เรื่อง  
ตัวแปรและชนิดของข้อมูล

1. จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรในภาษาซี
   1.2  นักเรียนอธิบายชนิดของข้อมูลในภาษาซีได้
   1.3  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของตัวแปรข้อมูล

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

   พฤติกรรมด้านสติปัญญา(พุทธิพิสัย)(K)
   2.1  นักเรียนอธิบายความหมายของตัวแปรในภาษาซีได้
   2.2  นักเรียนบอกหลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซีได้

 พฤติกรรมด้านทักษะ(ทักษะพิสัย) (P)
   2.3  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาซีได้
   2.4  นักเรียนสามารถแยกประเภทของชนิดข้อมูลในภาษาซี
   2.5  นักเรียนสามารถแยกรหัสรูปแบบการแสดงผล (% format) ได้

 พฤติกรรมด้านเจตคติ (จิตพิสัย) (A)
   2.6  นักเรียนบอกความสำคัญของตัวแปรข้อมูลได้

 

 

 

 

1