variable

          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทุกภาษา จำเป็นจะต้องมรการเก็บข้อมูลและส่งค่าข้อมูลเพื่อช่วยในการคำนวณและประมวลผล ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ตัวแปร ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักข้อมูลจากการรับค่าที่ได้จากการอินพุตผ่านอุปกรณ์อินพุต   ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดวิธีการประมวลผล หรืออาจจะได้เป็นทั้งแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อการแสดงผล

krtnn 34  1. ตัวแปร (Variable)
     ตัวแปร คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลระหว่าง         การประมวลผล หรือแทนค่าของข้อมูลในโปรแกรม
         
     ข้อคำนึงถึงเกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อตัวแปร
     • ตัวแปรจะต้องประกอบด้วยตัวอักษร A ถึง Z รวมถึงตำเลข 0 ถึง 9 เท่านั้น
     • ความยาวของตัวแปรจะต้องไม่เกิน 32 ตัวอักษร
     • ชื่อตัวแประจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข เช่น ถ้าใช้ 1address ถือว่าผิดกฎ
     • ห้ามเว้นวรรคระหว่างชื่อตัวแปร เว้นแต่การใช้ _ (Underscore)    เพื่อเชื่อมตัวแปรสามารถทำได้ เช่น Last name ถือว่าผิดกฎ แต่ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนว่า last_name
     • ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลไม่เหมือนกัน (Case Sensitive) เช่น vat กับ Vat โปรแกรมจะมองมองเห็นว่าเป็นคนละตัวแปรกัน
     • ควรตั้งชื่อตัวแปรที่สื่อกับข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ เช่น เงินเดือน = Salary , รายได้ = Income หรือภาษี = Tax เป็นต้น
     • ห้ามตั้งชื่อตัวแปรหรือฟังก์ชันตรงกับคำสงวน (Reserved Word)    ดังต่อไปนี้  

Auto Double Int Struct
Break Else Long Switch
Case Enum Register Typedf
Char Extern Return Union
Const Float Short Unsigned
Continue For Signed Void
default Goto Sizeof Volatile
do if static while  

krtnn 34 2. ชนิดข้อมูล (Data Type)
    ชนิดข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะต้องกำหนดให้ถูกต้องหรือเหมาะสมกับความต้องการใช้งานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาษาซีมีชนิดข้อมูลให้เลือกหลายข้อมูลหลายรูปแบบโดยผู้เขียนโปรแกรมจะต้องพิจารณาจากความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของการใช้งานตาราง แสดงชนิดข้อมูล ( Data Type ) ขนาดการจัดเก็บ และขอบเขตข้อมูล (Range)