structure

H5238ครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

     ภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้างในการเขียนโปรแกรมที่ชัดเจน ซึ่งมีรูปแบบของโครงสร้างโปรแกรม ดังนี้

1. ส่วนของการประกาศส่วนหัวของโปรแกรม
2. ส่วนของชื่อฟังก์ชั่น
3. ส่วนตัวโปรแกรม
4. ส่วนของการเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรม

5. การกำหนดหมายเหตุ (comment)

st8
รูปแสดงโครงสร้างของภาษาซี  

    1.  ส่วนของการประกาศส่วนหัวของโปรแกรม
    หรือที่เรียกว่า เฮดเดอร์ไฟล์ (Header File) เป็นการเรียกใช้เฮดเดอร์ไฟล์เข้ามาร่วมใช้งานภายในโปรแกรม โดยไฟล์เฮดเดอร์เป็นไฟล์ที่ใช้ในการรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถเรียกใช้ได้ เช่น ภายในเฮดเดอร์ไฟล์ stdio.h เป็นไฟล์เฮดเดอร์ที่รวบรวมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นมาตรฐานทางด้าน      การรับข้อมูล (Input)  และแสดงผลข้อมูล (Output) ยกตัวอย่างเช่น   ฟังก์ชั่น printf( ); เป็นฟังก์ชั่นในการแสดงผลข้อมูล ซึ่งบรรจุอยู่ในไฟล์ stdio.h เป็นต้น

    
2.  ส่วนของชื่อฟังก์ชั่น
    ในที่นี้ ฟังก์ชั่นที่กำหนดขึ้นมาชื่อฟังก์ชั่น  main() โดยทุกโปรแกรม   จะต้องมีฟังก์ชั่น  main()ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชั่นหลักในการทำงานในการประมวลผลโปรแกรมทุกครั้ง โปรแกรมจะทำการประมวลผลที่ฟังก์ชั่น  main() เป็น         ฟังก์ชั่นแรก ซึ่งในการเขียนโปรแกรมภาษาซีทุกครั้งจะขาดฟังก์ชั่น main() ไม่ได้

    3.  ส่วนตัวโปรแกรม
    ส่วนนี้เป็นส่วนในการเขียนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ในการเขียนคำสั่งจะเขียนภายในเครื่องหมายปีกกาเปิด { และเครื่องหมายปีกกาปิด } โดยปกติส่วนของการเขียนโปรแกรมจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
         1)  ส่วนของการประกาศตัวแปร คือ ส่วนที่ใช้ในการกำหนดตัวแปรที่จะใช้งานในการเขียนโปรแกรม
         2)  ส่วนของคำสั่ง หรือ ฟังก์ชั่นต่าง ๆคือ ส่วนที่ใช้สำหรับในการพิมพ์คำสั่งและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งหลังจากพิมพ์ฟังก์ชั่นเสร็จแล้วจะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ;  เสมอ

     4.  ส่วนของการเปิดโปรแกรมและปิดโปรแกรม
     ตามโครงสร้างของภาษาซี จะต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจบโปรแกรม โดยในที่นี้ใช้เครื่องหมายปีกกาเปิด { ในการระบุตำแหน่งการเริ่มต้นโปรแกรม และ ใช้เครื่องหมายปีกกาปิด } ในการระบุตำแหน่งการจบโปรแกรม

     5.  การกำหนดตำแหน่ง หมายเหตุ (Comment)
     ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนสามารถเขียนส่วนคำอธิบาย หรือ หมายเหตุของโปรแกรมได้ ซึ่งส่วนของคำอธิบายหรือหมายเหตุดังกล่าว จะไม่ถูกแปลความหมายโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีในการเขียนคำอธิบาย หรือหมายเหตุ มี 2 แบบ คือ