red flower line

 จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ผังงานโปรแกรม

1. จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผังงาน
   1.2  นักเรียนอธิบายกระบวนการเขียนผังงานได้
   1.3  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนผังงาน

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

   ด้านความรู้  ความเข้าใจที่คงทน (K)
   2.1  นักเรียนอธิบายความขั้นตอนการเขียนผังงานได้
   2.2  นักเรียนอธิบายสัญลักษณ์พื้นฐานของ Flowchart ได้
   2.3  นักเรียนอธิบายประเภทของผังงาน

  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
   2.4  นักเรียนสามารถเขียนผังงานได้
   2.5  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
   2.6  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนผังงาน
   2.7  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

 

 

red flower line